سیلی خوردن استاندار

در این فیلم ، سیلی خوردن استاندار جدید آذربایجان شرقی را مشاهده خواهید کرد.