فیلم اول

در این فیلم مشاهده می کنید که دندان مجری با سابقه تلویزون می افته